Islam

Inleiding tot Islam

a. Kelime-i Tevhid (Geloofsgetuigenis)

b. Kelime-i Şehadet (Geloofsbelijdenis)

c. Het fundament van de Islam

d. Wat is de Islam?

e. De 5 Grondbeginselen (Islam)

f. Wat is Iman

g. Mümin of Moslim


a. Kelime-i Tevhid (Geloofsgetuigenis)

‘Kelime-i tevhid’ is een samenstelling van de woorden kelime en tevhid. ‘Kelime’ betekent woord. ‘Tevhid’ heeft de betekenis van het geloof in de eenheid van Allah. Iemand die de ‘kelime-i tevhid’ heeft gezegd heeft bekend gemaakt dat hij gelooft dat er geen god bestaat dan behalve Allah, dat Allah de enige en ongeëvenaarde God is en dat Muhammed (v.z.m.h) zijn Boodschapper is. Als mensen dit overtuigd opzeggen, dan behoren ze tot de gelovigen (tot de ‘mümin’).
 Er bestaat geen God dan Allah Muhammed is de boodschapper van Allah

b. Kelime-i Şehadet (Geloofsbelijdenis)

De ‘kelime-i şehadet’ is ook net als de kelime-i tevhid een samenstelling dat uit 2 woorden bestaat: kelime en şehadet. Het woord ‘şehadet’ heeft de betekenis getuigen. De ‘kelime-i şehadet’ en de ‘kelime-i tevhid’ zijn 2 verklaringen die aan elkaar verwante betekenissen hebben en een verschillende manier van verklaren. De ‘kelime-i şehadet’ betekent: ik accepteer en getuig dat er geen andere God is dan Allah. En ik accepteer en getuig dat Muhammed (v.z.m.h) de dienaar en de Boodschapper van Allah is.

c. Het fundament van de Islam

De kelime-i şehadet en de kelime-i tevhid vormen de kern en de samenvatting van de Islam. Degenen die zich hartelijk houden aan de basisbeginselen en de principes van de Islam die op deze manier onder woorden worden gebracht, worden moslim genoemd. De mensen die deze woorden opzeggen, behandelen elkaar zoals broeders. Het opzeggen van de kelime-i şehade  en de kelime-i tevhid legt de mens belangrijke verantwoordelijkheden op. Want degenen die dit accepteren en opzeggen moeten hun leven volgens de inhoud van deze woorden inrichten en voortzetten. Deze verantwoordelijkheid levert een mens vele mooie winsten op: op de wereld levert het miljoenen broeders, zusters en een gelukkig leven op en in het hiernamaals levert het de hemel op.

d. Wat is de Islam?

De Islam is de gemeenschappelijke naam voor de Godsdienst die door Allah via alle profeten is gezonden. De islam is de Godsdienst die de gelovigen zowel op de wereld als in het hiernamaals naar het geluk leidt. De Islam betekent onderwerping of overgave dit houd in een moslim zich onderwerpt aan Allah.Als we het hebben over de Islam, dan wordt daarmee het geloven in de zaken, de principes en de basisbeginselen die in de Kuran worden bekendgemaakt als geheel en het uitvoeren van deze principes en basisbeginselen, bedoeld. Deze principes en basisbeginselen die de algemene kader van de Islam vormen, hebben het verkrijgen en toepassen van waarden tot doel zoals: rechtvaardigheid, liefde, respect, barmhartigheid, geluk, vrede, rust en veiligheid in de relatie van een mens met Allah in zijn innerlijke wereld, in de onderlinge relaties met mensen en ook met het natuur om zich heen. De mensen worden dankzij deze geloofsregels, aanbiddingregels en regels van zedelijkheid, blij en gelukkig. En ze kijken met vertrouwen en hoop naar de toekomst en het hiernamaals.

“Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.”
 (Surah Âl-i Imrân, ayah 19)

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
 (Surah Mâide, ayah 3)

“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”
 (Surah Âl-i Imrân, ayah 85)

e. De 5 Grondbeginselen (Islam)

In een hadith (uitspraak van onze profeet (v.z.m.h.)) heeft onze Profeet (v.z.m.h.) de Islam laten lijken op een gebouw die op vijf hoekstenen staat. De vijf elementen die in de hadith worden genoemd zijn de dragers van het gebouw, de hoekstenen dus. Deze vijf basiselementen zijn de basis van alle andere regels van de Islam voor het geloof, de gebeden en de ethiek. Een gebouw bestaat niet alleen uit het fundament. Een gebouw heeft een geraamte, muren, een dak en nog veel meer delen. Als we het hebben over de ‘Islam’, dan hebben we het over dit gebouw dat stijgt bovenop deze vijf hoekstenen, en die samen met zijn geloofsprincipes, zijn gebeden, zijn adviezen over verantwoordelijkheden en rechten en zijn ethiekprincipes, volmaakt is.

Hadith: “De Islam is gefundeerd op vijf hoekstenen:

1- Het afleggen van de getuigenis dat er geen andere God is dan Allah en dat Muhammed (v.z.m.h.) zijn dienaar en zijn Boodschapper is.

De verklaring “Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah en ik getuig dat Muhammed (v.z.m.h) zijn dienaar en zijn Boodschapper is” is de eerste stap van iemand tot de Islam. Degene die deze woorden uitspreekt en accepteert vanuit zijn hart, wordt moslim genoemd.

2- Het vijf maal per dag bidden.

Het 5 maal per dag bidden is een gebed dat we volbrengen voor Allah. De Islam hecht na het geloof de meeste waarde aan het 5 maal per dag bidden. Onze Profeet heeft het volgende gezegd: “Het gebed is de pilaar van de Godsdienst/Islam”. Daarom wordt het nalaten van het  gebed zonder een geldige reden gezien als een grote zonde. Onze Profeet heeft ons gemeld dat we op de dag des oordeels als eerst over het gebed ondervraagd zullen worden.

Hadith: “Het gebed is de hemelvaart van een gelovige moslim”. “Voorwaar, de shalât (het gebed) weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke.”
(Surah Ankebût, ayah 45)

3- De Aalmoes.

De aalmoes is dat mensen die volgens onze Godsdienst beschouwd worden als rijk, een bepaalde percentage van hun bezit om de wil van Allah geven aan rechthebbenden die in de Kuran worden aangegeven. De aalmoes is een gebed dat naast zijn vele nutten en verborgen bedoelingen, zorgt voor maatschappelijke solidariteit en vrede.

“Hij heeft mij bevolen de shalât (het gebed) te verrichten en de zakât (te betalen), zolang ik leef.”
 (Surah Meryem, ayah 31)

4- De bedevaart.

De bedevaart is het bezoeken van de Kaba in Mekka en het bezoeken van bepaalde heilige plaatsen op bepaalde momenten in het jaar volgens de juiste wijze. De bedevaart heeft het kenmerk dat het de verborgen bedoelingen en de nuttigheden van vele gebeden zoals de tocht rondom de Kaba, het 5 maal per dag bidden en het offeren, bevat.

Hadith: “Wie de bedevaart verricht zonder ongepaste woorden te gebruiken en zonder een zonde te begaan, zal zondeloos, zoals een pasgeboren baby op de dag van zijn geboorte is, terugkeren.”

5- Het vasten in de maand Ramazan.”

Het vasten is een gebed dat we volbrengen om de tevredenheid van Allah voor ons te winnen. Het vasten gedurende de maand Ramazan is één van de 5 grondprincipes van de Islam. Een moslim begint te vasten als de ‘imsak’ (de aanvangstijd van het vasten) ingaat en eet en drinkt bewust niet tot de zon ondergaat. Iemand die vast probeert op deze dagen extra te opletten om goede daden te verrichten en om afstand te doen van kwetsende en slechte woorden.

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
(Surah Bakara, ayah 183)

De grondbeginselen die alle profeten aan de mensen hebben geopenbaard zijn de volgende:

  • Het geloof in het bestaan en de eenheid van Allah.
  • Het aanbidden van niemand anders behalve Allah.
  • Het geloof in de Profeten van Allah en in de heilige Boeken die Hij via hen heeft gezonden.
  • Het geloof in de wederopstanding na de dood.
  • Het leven volgens de primaire morele deugden, het doen van gunsten en het afstand doen van het kwaad.

f. Wat is Iman

‘Iman’ betekent dat iemand zonder twijfel iets accepteert, bevestigt, en er met vertrouwen mee akkoord gaat. Volgens onze Godsdienst heeft iman in algemene zin de volgende betekenis: de boodschappen, de bevelen en de bepalingen die onze Profeet (v.z.mh) van Allah heeft ontvangen, accepteren en van harte geloven dat deze juist zijn. Iman wordt in zijn meest kernachtige vorm uitgedrukt in de kelime-i tevhid en de kelime-i şehadet.

Van alle geschapen wezens onderscheidt de mens zich door middel van sommige eigenschappen van de andere wezens. Van deze eigenschappen staat op de eerste plaats dat de mens een schepsel is dat gelooft en dat zich bindt. Door de geschiedenis heen hebben alle mensen deze eigenschap altijd al gehad. Ondanks dat de mensen verschillende geloofsovertuigingen hebben en soms dingen verkeerd toepassen, is het geloven een niet op te geven behoefte voor de mens.

Het geloven en de gebondenheid heeft de mens in zich. Datgene wat de mens gelukkig en vredig maakt, wat de mens helpt om zijn leven in vertrouwen voort te zetten, dat is zijn geloof.

De mens kan dankzij de Godsdienst en het Geloof het ware geluk en de blijdschap treffen. De mensen kunnen slechts dankzij iman (het geloof) hun leven zuiveren van zinloosheid, van onbepaaldheid en van de zorgen om de toekomst en hun leven zinvol en leefbaar maken. Vrede, vertrouwen en geluk kunnen alleen bereikt worden met het licht van de iman.

g. Mümin of Moslim

Een Mümin is degene die van harte gelooft in Allah, zijn Profeten en alles wat Hij heeft gebracht en dat accepteert. Een moslim is degene die zich van harte heeft overgegeven aan de Godsdienst van Allah en aan alles wat de Profeet(v.z.m.h) heeft vermeld en zijn geloof probeert na te leven.

De 6 fundamenten/principes (Iman)

Gelovige moslims die de Islamitische Godsdienst hebben geaccepteerd moeten geloven in sommige fundamenten, namelijk de volgende: Het geloof in Allah, het geloof in de Engelen, het geloof in de Boeken, het geloof in de Profeten, het geloof in de lotsbestemming en dat alles gebeurt met de wil van Allah en het geloof in de dag des oordeels. De fundamenten van de iman worden ook opgesomd in de dua (smeekbede) die bekend staat als Amentü:

“De gezant gelooft in wat van zijn Heer afkomstig is en naar hem is toegezonden en zo ook de gelovigen; allen geloven in Allah, in Zijn engelen en in Zijn boeken.” Soerah Al-bakara ayah 285

Ik geloof in: Allah; zijn engelen; zijn boeken; zijn Profeten; de dag des oordeels, de lotsbestemming, dat al het goede en het kwade van Allah komt, dat de wederopstanding na de dood waar is, ik accepteer en getuig dat, er geen God is dan Allah, en ik accepteer en getuig dat Muhammed, zijn dienaar en zijn

Boodschapper is.

1- Het geloof in Allah
De eerste verantwoordelijkheid van elk mens die een gezond verstand heeft en die in de pubertijd zit, is dat hij zijn Schepper kent, in Hem gelooft en het uitvoeren van zijn taken als dienaar accepteert. Het geloven in Allah betekent het accepteren van zijn bestaan en zijn eenheid. Deze acceptatie brengt met zich mee dat je zonder twijfel, van harte in Hem gelooft, dat je aanneemt dat Allah de enige is die het waard is om aanbeden te worden, en dit naleeft. Een moslim kent en accepteert Allah met de namen en de eigenschappen die de Kuran en de Profeet (v.z.m.h.) hebben vermeld.

2- Het geloof in engelen
De engelen zijn wezens die Allah uit nur (een soort licht) heeft geschapen en die we niet kunnen zien met onze ogen. Onze kennis over hun kenmerken strekt zich niet meer uit dan de informatie uit de citaten van de Kuran en uit de verklaringen van de Profeet (v.z.m.h.). Volgens deze informatie hebben de engelen geen geslacht, ze hebben geen behoeften zoals eten of drinken. Ze volgen voordurend de bevelen van Allah op en ze komen nooit in opstand. Dag en nacht herdenken ze Allah en ze zeggen smeekbedes op voor gelovige dienaren. Ze houden van mooie geuren, van mooie woorden, en van omgevingen waar geleerd en onderwezen wordt.Ze houden er erg van om naar de Kuran te luisteren.

“En voor Allah werpt alles van de levende wezens in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de Engelen, en zij zijn niet hoogmoedig.” (Surah Nahl , ayah 49)

3- Het geloof in de boeken
De heilige boeken zijn bronnen, die door Allah zijn gezonden, die Goddelijke informatie bevatten, die ervoor zorgen dat de mens het goede, juiste en mooie kan vinden in het wereldse leven en afstand kan nemen van de dingen die slecht, fout en lelijk zijn. Het geloof in de boeken wil zeggen dat je gelooft in de openbaringen die Allah aan de profeten heeft gezonden.

“Allah de Profeten zond als verkondigers van verheugende tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen de Schrift neer met de Waarheid om te oordelen tussen de mensen over hetgeen waarover zij van mening verschilden.” (Surah Bakara, ayah 213)

4- Het geloof in de Profeten
De Profeten zijn degenen die de openbaringen die Allah heeft gezonden aan de mensen berichten. Allah kiest uit de mensen sommigen voor de functie als Profeet. Profeten zijn mensen die de opdracht hebben gekregen om de berichten vanuit Allah aan de mensen te melden. De Profeten hebben niet alleen de Godsdienst aan de mensen bericht, zelf zijn ze als een individuele gelovige met hun leven het voorbeeld geworden voor de mensen. Tijdens het vervullen van hun taken hebben ze vele moeilijkheden ondervonden, maar zonder op te geven hebben ze hun taken vervuld. Sommige zijn zelfs door de ongelovigen tot martelaar gemaakt. Wij moslims geloven in alle Profeten die zijn gezonden, van de eerste mens en de Profeet Adem tot aan de laatste Profeet Muhammed (v.z.m.h).

“Wij hebben de Boodschappers slechts als brengers van verheugende tijdingen gestuurd en (als) waarschuwers; dus wie gelooft en oprecht is: voor hem is er geen angst en zij zullen niet treuren.”

(Surah En’âm, ayah 48)

5- Het geloof in de Kaza en Kader
 Kader, dat zijn de regels en de maatstaven van Allah op deze wereld. Kaza is dat de dingen gebeuren volgens die regels en maatstaven. De kennis van Allah omvat alles. Alles gebeurt volgens zijn kennis en zijn schepping. Het geloof in de kaza en kader is het resultaat van het geloof in de eigenschappen van Allah zoals Ilim (Allah weet alles), Irade (Allah heeft alles in de hand) en Kudret (Allah is zeer sterk). Het geloof in de kaza en kader betekent dat je gelooft dat al het goede en het kwade, dat het juiste en het slechte, de levende en de levenloze, het nuttige en het nutteloze, dat dit alles volgens de kennis, de wil, de kracht, de wijsheid en de schepping van Allah plaatsvindt en dat er geen Schepper is behalve Allah.“En jullie zullen het niet willen, behalve als Allah het wil: voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.”(Surah Insan, ayah 30)

6- Het geloof in het hiernamaals en het leven na de dood (Ahiret)
‘Ahiret’ betekent laatste, datgene wat later komt, laatste dag. ‘Ahiret’ is het leven dat begint na de dood van de mens en dat na verschillende stadia eeuwig zal voortduren. Het geloof in het leven na de dood, leidt de moslim naar het resultaat dat de mens en de andere schepsels niet voor niets zijn geschapen en dat ze niet doelloos zijn. Dit geloof speelt de belangrijkste rol in het vormgeven van het wereldse leven. Een gelovige mens beschouwt de wereld als een plaats waar hij wordt getoetst, omdat hij gelooft in het leven na de dood. Hij ziet de dood niet als het einde en niet als een verdwijning. Met als doel om zijn eeuwige leven in de hemel door te brengen probeert hij om de mogelijkheden en de kansen die hem in het wereldse leven geboden worden, op de beste manier te benutten. Hij komt zijn plichten na, omdat hij weet dat hij ondervraagd zal worden over alles wat hij heeft gedaan -of het nou goed of slecht is- leeft hij volgens dit verantwoordelijkheidsgevoel. Hij past zijn houding en gedrag ook aan. “Voorwaar, de Moettaqoen zullen in de tuinen (het Paradijs) en bij bronnen vertoeven.(Tegen hen wordt gezegd: ) “Treedt deze binnen in vrede en veiligheid.”En Wij nemen wat er in hun harten aan wrok is, (zij zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar. Daarin raakt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven.”(Surah Hicr, ayah 45-48)

 

 

HOLLANDA DIYANET VAKFI
Islamitische Stichting Nederland
Mescid-i Aksa Moskee Den Haag

DE ISLAM

God heeft de mensen boeken en profeten gezonden en hen over het goede en het kwade en het juiste en het foute onderricht. Dit goddelijke onderwijssysteem noemen wij godsdienst. Goed heeft deze leer gezonden aan de mensen, die door hun verstand en wil van de andere schepselen verschillen. De Islam is één van  de godsdiensten die uit deze goddelijke leer is voortgekomen en tevens de laatste.

Volgens de islamitische geloofsleer had God eerder al Abraham, Mozes en Jezus naar de mensen gezonden en de Thora en de Bijbel geopenbaard. De God, die de Thora en de Bijbel openbaarde, heeft echter ook de Koran geopenbaard en de God, die de heilige Mozes en de heilige Jezus als profeten koos, heeft ook de heilige Mohammed uitgekozen (vrede zij met hen).

Dit alles wordt in de genadige Koran in soera (hoofdstuk) 2:136 als volgt uitgelegd: “[O moslims] Zeg: Wij geloven in God en wat naar ons is neergezonken en wat naar Abraham, Ismail, Izak, Jakob en de stammen is neergezonken en in wat aan Mozes en Jezus is gegeven  en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven.”

Het woord Islam betekent: zich onderwerpen aan de wil van God, zich overgeven aan God, zich buigen voor de wil van God, vrede en welzijn. Alle, vanaf de Heilige Adam door alle profeten onderwezen godsdiensten horen in deze betekenis volgens de Koran tot de Islam.

ALGEMENE KENNIS OVER  DE ISLAM
Het islamitische geloof

De Koran nodigt alle mensen uit te geloven in en te bidden tot de God die alles heeft geschapen (Koran 2:21): “O mensen, dient uw Heer die u en hen die er voor u waren geschapen heeft-misschien zult u godvrezend worden-“”In de taal van de Koran heet de schepper Allah. Allah wordt in de 112de soera, soera al-Ichlaas als volgt voorgesteld:”Zeg: Hij is God als enige, God de bestendige. (Hij heeft dus niemand nodig; alles en iedereen heeft Hem nodig) Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is er aan Hem gelijkwaardig.”

Volgens de Koran is geloven in zo’n Schepper redelijk en logisch, want wij weten dat niets vanzelf ontstaan. Als ergens een kunstwerk is, is er met zekerheid ook een kunstenaar die het gemaakt heeft. Dit is alleen maar logisch. Er zijn mensen, er is een wereld en het heelal is er … dus moet er ook een Schepper zijn. Deze schepper is Allah, de Enige God: “In de schepping van de hemelen en de aarde, in het verschil vannacht en dag, in de schepen die op zee varen met wat nuttig is voor de mensen, in het water dat God uit de hemel laat neerdalen om daarmee de aarde te doen herleven nadat zij dood was, in het feit dat Hij allerlei dieren erop heeft verspreid, in het besturen van de winden en in de wolken die voortgedreven worden tussen hemel en aarde zijn tekenen [die op de grootse kracht van God duiden] voor mensen die verstandig zijn.”(Koran 2:164)

De Koran roept de mensen op te geloven

In God,

In Zijn engelen,

In Zijn boeken,

In Zijn profeten,

In de dag des Oordeels en in de voorbeschikking:

“De gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neergezonden en de gelovigen ook; allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en Zijn gezanten. Wij maken geen enkel onderscheid tussen Zijn gezanten. Zij zeggen: Wij horen en gehoorzamen. Schenk ons Uw vergeving, onze Heer. Bij U is de bestemming.” (Koran 2:177)

Volgens de leer van de Koran gelooft de moslim niet alleen in de Koran, maar ook in alle eerder geopenbaarde heilige boeken. Hij gelooft niet alleen in de heilige Mohammed, maar in alle profeten, omdat zij allen door God gezonden zijn en Zijn boodschap verkondigden:

“Hij heeft het boek met de waarheid tot u gezonden ter bevestiging van wat er voordien al was en Hij heeft ook de Thora en de Bijbel neergezonden, vroeger al, als leidraad voor de mensen en Hij heeft het reddende onderscheidingsmiddel [om geloof van bijgeloof te onderscheiden] neergezonden. Zij die ongelovig zijn aan God’s tekenen, voor hen is er een zware bestraffing.” (Koran3:3)

 

GEWOONTEN EN TRADITEIES
Gewoonten rondom de geboorte

In de Islam wordt een ter wereld gekomen kind als een zeer belangrijke gast tegemoet getreden. Voor het gezin dat een baby verwacht is de uitdrukking “zij verwachten een reiziger”  gebruikelijk. Voor deze zo belangrijke gast worden de geëigende voorbereidingen verricht. De geboorte wordt met liefde en vreugde tegemoet gezien. De moeder die het kind verwacht, verwacht het als iets groots dat God haar in bewaring geeft. Tijdens de geboorte denkt zij omgeven te zijn door engelen en maagden uit het paradijs. Zij baart met een gesterkt moreel.Dit aspect wordt in het volgende gedeelte van de “Mevlit” (het verhaal van de profeet Mohammed, ook wel Mustafa genoemd, in dichtvorm) als volgt tot leven gebracht:

Barstend opende zich de muur klagend en mij verschenen drie paradijselijke maagden  rondom mij kwamen zij gezeten  en lieten mij de blijde boodschap weten sinds de schepping is geen zoon  meer geweest zoals jouw zoon. Het pasgeboren kind wordt als zeer rein beschouwd, het wordt ingepakt. De eerste geestelijke tak tegenover het kind is het kind de oproep tot het gebed in het oor fluisteren (zodat het kind het kan horen) en het een mooie naam geven.

Om de geboorte te vieren, de familie en de vrienden te trakteren en als traktatie voor de armen wordt er een offer gebracht. Dit wordt ‘akika’, het geboorte-offer genoemd. Wanneer het haar van het kind voor het eerst wordt geschoren, wordt dit gewogen en het gewicht ervan wordt in goud aan de armen geschonken. Bij het eerste lachje, het eerste tandje, het eerste pasje dat het zet, het eerste woordje dat het zegt wordt steeds een gepast bedrag geschonken, worden de armen verblijd.

Als het kind de leeftijd bereikt dat het gaat studeren, zorgt men voor een goede opleiding. Voor het kind is een goede opleiding zo belangrijk dat echtparen die bang zijn hun kind geen goede opleiding te kunnen geven, maatregelen mogen nemen om geen kinderen te krijgen. Dit houdt in dat het paar, voor de zwangerschap speciaal zal denken aan de noodzaak en mogelijkheden van een opleiding naast alle ander behoeften, die het kind heeft. Onze Profeet heeft als volgt gesproken:

“Geen enkele ouder kan zijn kind een betere erfenis nalaten dan een goede opleiding.”

Volgens de Islam moet men van de geboorte tot aan de dood leren.

Er is dus geen bepaalde leeftijd voor. Ander s gezegd: er is op elke leeftijd wel iets om te leren, op elke leeftijd moet men kennis tot zich nemen.

Het kind krijgt zijn eerste onderricht binnen het gezin. Later op school en nog later in het leven. Voor mannen is de militaire dienst, voor vrouwen de zwangerschap en de opvoeding van de kinderen een  ander soort van onderwijs dat zij krijgen.
Het huwelijk

In de Islam is het huwelijk een belangrijke en heilige ceremonie; uwen geeft iemand de verantwoordelijkheid voor een gezin. Daarom is het niet gebruikelijk dat degenen die nog niet klaar voor zijn deze verantwoordelijkheid, trouwen. Onze profeet, de heilige Mohammed schrijft als volgt voor:

“Jongeren, laten degenen onder u, die daartoe voldoende middelen hebben, huwen; huwen is de beste wijze zichzelf onder controle te houden. Laten degenen die niet voldoende middelen hebben, vasten. Dat wil zeggen leven alsof zij vasten; laten zij zichzelf beheersen door weinig e eten; door te proberen hun leven zo in te richten dat zij zichzelf niet provoceren door zich met geslachtelijke onderwerpen bezig te houden tot zij de kans hebben te huwen.”

Of, zoals onze voorouders al zeiden: Eerst het werk, dan het plezier. Zoals hier gezegd, zal de moslim, die als hij huwt, er op let of hij ervoor klaar is de verantwoordelijkheid van een eigen gezin te dragen, tevens eerst naar een aantal voorwaarden kijken als hij een kind wil. In de Islam ziet men een kind als een gave Gods en accepteert het als zodanig. Zoals niet iedereen die een kind wil, er ook een krijgt, kan niet iedereen, die geen kind wil dit ook voorkomen. God geeft zonen of dochters naar Zijn wens. Of Hij geeft zonen én dochters naar Zijn wens. En aan sommige mensen geeft Hij helemaal geen kinderen. Dit aspect hoort tot de geloofspunten. (Koran 42-50) De moslim kan alleen voorzorgs-maatregelen nemen naar zijn voorkeur. Het is zowel voor degene die kinderen wil, als ook voor degene die niet zwanger worden wil, toegestaan daartoe voorzorgsmaatregelen te nemen.

Binnen dit basisbegrip zoekt de moslim antwoord op de volgende vragen:

·        zal het kind dat geboren gaat worden met liefde en vreugde worden begroet of met angst en zorgen?

·        Zal het een goed leven, een goede opleiding gegeven worden, zal het op een goed leven voorbereid kunnen worden?

·        Heeft het de mogelijkheid om tot een, voor de mensheid en in de eerste plaats voor zichzelf en zijn familie nuttig mens opgevoed te worden of zal dit, gezien de mogelijkheden en voorwaarden niet het geval zijn?

·        Een antwoord zoeken op deze vragen is vanuit de godsdienst niet verkeerd en zondig zoals gedacht wordt.
Ceremonies voor het huwelijk

In de Islam zijn er ceremonies die aan het huwelijk voorafgaan. Het huwelijk wordt meestal in drie stadia voltrokken:

·        De huwelijksovereenkomst,

·        De verloving,

·        De bruiloft.

De huwelijksovereenkomst is het doen van de huwelijksbelofte door beide partijen of door de vaders van beide partijen. Verloven is het versterken van de huwelijksbelofte door het geven van een ring en het geven van geschenken met meestal een symbolische waarde.

Voor het sluiten van de huwelijksovereenkomst en de verloving, gaat de huwelijkskandidaat om de hand vragen. Als iemand om de hand van een meisje gevraagd heeft, kan een ander niet om de hand van het meisje vragen, tot hij antwoord heeft. Dit punt is een belangrijke gewoonte die door de Profeet benadrukt is.
De huwelijkssluiting

De huwelijkssluiting is een heilige overeenkomst. De huwelijkssluiting vindt plaats op wens van degenen die huwen. Volgens de Islam kan geen volwassene gedwongen worden tegen diens of haar wil te huwen. Als dit toch gebeurt, is het huwelijk niet geldig. Islamitische geleerden vonden het, denkend aan de zorg rond en de verdeling van de erfenis en aan in verband met het welzijn van kinderen, toegestaan als ouders van kleine kinderen hun huwelijk zouden regelen. Deze kinderen zijn echter vrij om, als zij volwassen zijn dit door hun ouders geregelde huwelijk al dan niet te accepteren. Dit recht werd in gelijke mate aan meisjes en aan jongens toegekend. Met ander woorden, het huwelijk dat door ouders voor hun kleine kinderen is gearrangeerd, wordt bevestigd als de kinderen, eenmaal volwassen, het accepteren en gaat niet door als zij het weigeren.

De huwelijkssluiting zoals dat door de Islam wordt geleerd, is een heilige overeenkomst volgens de voorwaarden die men in de huidige beschaafde wereld kent, dus door een voorstel en een acceptatie van dit voorstel en door het getuigenis van twee daartoe bevoegde getuigen,. Hoewel de huwelijkssluiting volgens in een bepaald land geldige wetgeving godsdienstig gezien toereikend en afdoende is, wordt de voorkeur gegeven aan nog een huwelijkssluiting  volgens godsdienstige gewoonte en gebruik, waarbij men herinnert aan de geboden Gods en de normen van de Profeet.

Hoewel geadviseerd wordt de huwelijkssluiting in de moskee te laten plaats vinden, is het in de praktijk gebruikelijk het thuis, in de meeste gevallen bij het meisje thuis plaats te laten vinden. De huwelijkssluiting wordt met de bruiloftsceremonie afgesloten.
De bruiloft

Een bruiloft is het feest naar aanleiding van een huwelijkssluiting. Dit is een, door onze Profeet geadviseerde en festiviteit. Hij adviseerde een volgeling die hem berichtte te zin getrouwde:

“Richt een feestmaal aan, ook al is het maar met het slachten van een schaap.”

Dus hij wilde hem een huwelijksdis laten aanrichten en een feest laten geven. Hij schrijft in zijn leer aangaande de huwelijkssluiting voor:

“Trouw in de moskee en laat het door middel van een tamboerijn bekendmaken.”

En in een ander uitspraak zegt hij:

“Het verschil tussen de huwelijkssluiting en buitenechtelijke omgang is dat het één in alle openheid en het andere in het verborgene plaats heeft.”
De besnijdenis

Jongens worden besneden. Ook naar aanleiding van een besnijdenis is het gebruikelijk een feest te geve. Men moet zich er echter wel voorhoeden niet een buitengewoon luxueus en duur feest te geven of het nu om een bruiloft gaat of om een besnijdenisfeest.

“Alles heeft zijn maat.”

De besnijdenis wordt verricht door gezondheidspersoneel, die men ‘sunnetji’noemt. Het is echter meer volgens de algemene regels van onze godsdienst om dit door een gespecialiseerde arts te laten doen, als men daartoe de mogelijkheid heeft. Men moet niet vergeten:

“Laat elk wek door de daartoe competente verrichten,

een halve godsdienstleraar ontneemt de godsdienst,

een halve vakman ontneemt het goed,

een halve dokter ontneemt het leven.”
Het gebedshuis

Zoals in elke godsdienst is er ook in de Islam een gebedshuis in de vorm van een tempel.

Tempels zijn heilige ruimtes. Volgens de Islam zijn alle tempels, zoals bijvoorbeeld synagogen, kerken, kloosters onschendbaar plaatsen. Zij worden met respect behandeld en beschermd. Een moslim kan op elke plaats die daarvoor geschikt is en die schoon is, bidden. Hij hoeft om te bidden niet een speciale plek te hebben. Als er echter gezamenlijk gebeden wordt, vooral op vrijdag en op feestdagen, bidt men in gebedshuizen, die men ‘mesdjid’ of moskee noemt.  Daarom hebben moslims een moskee nodig. Zo heeft de heilige profeet Mohammed, toen hij onderweg tijdens zijn tocht van Mekka naar Medina in het dorpje Kuba bij Medina uitrustte, de eerste moskee in de Islam gebouwd en op die plaats staat nog steeds de Kuba moskee.
Het verplichte gebed

Het verplichte gebed is in de islam één van de ‘zuilen’ van de aanbidding. Het verplichte gebed wordt vijf keer per dag op de volgende vastgestelde tijden verricht:

’s morgens voor de zon opkomt;

’s middags, direct na het midden van de dag;

in de namiddag, tegen de avond als de schaduwen twee maal langer zijn geworden;

’s avonds nadat de zon is ondergegaan;

’s nachts nadat de schemering is verdwenen.

Op de kalender staan de tijden van de verplichte gebeden aangegeven.
De kalender

De kalender is een lijst, die de dagen, maanden, heilige nachten, feestdagen en gebedstijden aangeeft.
De vrijdag

De wekelijkse aanbidding in de vorm van een gebedsdienst door de moslims vindt plaats op de vrijdag. Het vrijdaggebed wordt op vrijdag, direct na de middag verricht. Voor dit gebed, waarbij door de hele gemeente tezamen het tweedelige gebed moet worden verricht, wordt een preek gehouden, die en onderdeel van het gebed vormt.

Voor deze preek wordt in de moskee nogmaals tot het gebed opgeroepen. Deze oproep wordt alleen voor het vrijdaggebed gedaan, los van de oproep die vijf keer per dag vanaf de minaret wordt gedaan.
De preek

De preek, die aan het verplichte vrijdaggebed voorafgaand door de imama wordt gehouden, is een rede in de vorm van een godsdienstige raadgeving. De preek hoort bij het gebed.
De offerande

De offerande, ook wel ‘udhiye’genoemd, wordt verricht door middel van het doorsnijden van de keel van een dier in naam van God. Als offer kunnen kamelen, ossen, schapen en geiten genomen worden. De dieren die men offeren wil, moeten geen gebreken vertonen, geen fouten hebben en gezond zij. Een kameel moet tenminste vijf jaar oud zij, een os twee en een schaap of geit tenminste één jaar. Goed ontwikkelde lammetjes van tenminste zes maanden kunnen echter ook geofferd worden. Bij financiële aanbiddingen zoals bij de zakat en de offerande, is het toegestaan is deze door een plaatsvervanger te laten doe. Het is de moslim ook toegestaan het offer te laten slachten door iemand anders die zich in hetzelfde land bevindt, dan wel door iemand die zich in een ver land bevindt. Het wordt echter als een grotere verdienste beschouwd wanneer de offeraar persoonlijk slacht.

Het vereren van God door middel van een offerande stamt af van de heilig Abraham en doet ons hem herinneren. Het herinnert ons eraan dat de mens van het mes gered werd. De heilige Abraham had beloofd zijn zoon te offeren indien hij een zoon zou krijgen. Maar hij was zijn belofte vergeten. In zijn droom zag hij zijn zoon als offerande hij herinnerde zich zijn belofte. Hij sprak hierover met zijn zoon en om aan zijn belofte te voldoen, kwam hij met zijn zoon overeen dat hij hem zou offeren. Hij werd echter door God weerhouden en door God onderwezen, dat hoewel hij het beloofd had, hij in plaats van een mens een schaap mocht offeren. Het herinnert dus aan een grootse raadgeving, via een groot profeet als de heilige Abraham aan de mensheid gegeven en ook net zo belangrijk. Vermoedelijk offerden de mensen voor de tijd van de heilige Abraham hun kinderen. Als dat niet zo zou zijn, zou Abraham immers ook niet zo’n belofte hebben gedaan. God heeft door middel van de heilige Abraham en de heilige Ismael de mensheid verlost van het mensenoffer. Als God de mensen door middel van een groot profeet als de heilige Abraham er niet voor had beschermd mensen te offeren, zou het mensenoffer waarschijnlijk een traditie zijn gebleven en zou niemand de mensheid hiervan hebben kunnen redden.
De begrafenis

De dood is voor elk wezen een onontkoombaar einde. Moslims vervullen bij den sterfgeval zoals iedereen hun laatst plicht ten opzichte van de dode. Die laatste plicht is het begraven. In de Islam wordt degene, die op sterven ligt niet alleen gelaten. Men waakt bij hem, men leest de Koran bij hem, vertelt mooie dingen en probeert te troosten. Nadat hij overleden is wordt hij direct, nog voordat hij koud geworden is, languit op zijn rug uitgestrekt en netjes neergelegd. De mond wordt gesloten met een daarvoor geschikt lap onder de kin door boven op het hoofd vastgeknoopt. Als eerste begint men dan aan de taak van het wassen en het inwikkelen in doeken. Als de overledene niet direct gewassen wordt, wordt hij naar een koudekamer gebracht. Als hij ook niet direct naar een koudekamer kan worden gebracht, wordt hij op de grond, die harder is dan het bed, gelegd. De kleding wordt verwijderd en hij wordt met een schoon laken toegedekt. Als de nodige voorbereidingen zijn gebeurd, wordt overledene gewassen met veel schoon en warm water en zeep. Nadat het dan met een handdoek is afgedroogd, wort hij in een schoon laken dat ‘kefen’, lijkkleed genoemd wordt, gewikkeld en op een doodsplank gelegd, zodat het gebed verricht kan worden. Het gebed wordt verricht het net lichaam wordt ter aarde besteld. Het begraven vindt plaats in een graf of een graftombe.

Het graf is een speciaal gegraven kuil. Het wordt zo gegraven dat de, op zijn rug uitgestrekte overledene met zijn rechterkant naar de ‘kibla’toe lig.t hoewel wordt geadviseerd de begrafenis zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, is hier geen tijd voor bepaald. Er kan een paar uur na het overlijden begraven worden, maar het kan ook enkele dagen duren voor de begrafenis plaatsvindt.

Hoewel er geen bezwaar tegen is de overledene in een doodskist te begraven, wordt het geadviseerd als het mogelijk is zonder doodskist te begraven om geen onnodig hout te gebruiken. De overledene die begraven wordt, wordt voorzichtig op zijn rechterzijde gedraaid. Nadat er met bijvoorbeeld stenen of hout een afscheiding gemaakt is, wordt het graf gevuld en afgesloten met het zand, dat bij het graven naar boven gehaald is. Hoewel het plaatsen van een grafsteen niet noodzakelijk is, is het een gewoonte geworden en wordt er meestal een steen geplaatst.

Er is geen verschil tussen degene en de ander begrafenis. Elke begrafenis vindt volgens dezelfde ceremonie plaats. Voor een doodgeboren kind is echter geen ceremonie nodig. Het krijgt ook geen naam, maar wordt in een schoen doek gewikkeld en begraven.
Het geloof in het hiernamaals

Een moslim gelooft dat deze wereld eindig is en dat hij na deze wereld in het hiernamaals terug zal keren. Daardoor weet hij dat deze wereld een proefwereld is, dat hij rekening zal moeten afleggen voor zijn goede en slechte daden in deze wereld in het hiernamaals en dat hierna de goeden naar de hemel en de slechten naar de hel zullen gaan en houdt daar in zijn doen en laten rekening mee. Hij streeft ernaar zijn goede daden niet teniet te doen en zijn slechte daden te verminderen. Hij probeert er alles aan te doen niemand slecht te behandelen en voor iedereen goed te zijn. Hij doet alles om een goede dienaar van God te zijn.

Geef een antwoord